Kallelse till årsmöte 2022
Datum: 2022-03-27
Tid: 13.00
Plats: Syrianska Föreningen i Örebro

Förslag till Dagordning
1) Årsmötets öppnande
2) Årsmötets utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Fastställande av röstlängd
5) Val av funktionärer:
a. Årsmötets ordförande
b. Årsmötets sekreterare
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare
6) Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för år 2021
7) Behandling av revisionsberättelse
8) Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9) Fastställande av verksamhets- och utvecklingsplan för 2022.
10) Val av styrelsen för år 2022
11) Val av valberedning för år 2022
12) Val av revisorer för år 2022
13) Övriga frågor
14) Mötets avslutande

Mvh Styrelsen, Örebro Syrianska IF

Loading

Örebro Syrianska IF
februari 28, 2022