Härmed kallas Örebro Syrianska IF:s medlemmar till årsmöte som hålles i
Föreningen söndagen den 7:e september klockan 13.00.
-Välkommen!


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av 2 justeringsmän
3. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret
4. Revisorernas berättelse
5. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år
6.  Val av ny styrelse, revisorer samt valberedning
7. Beslut om ändring av perioden för verksamhetsåret.
8. Övriga frågora.    
9. Mötets avslutande

Loading

Mattias Kurt
augusti 26, 2008