STADGAR FÖR ÖREBRO SYRIANSKA IF

För Örebro Syrianska Idrottsförening (ÖSIF), ursprungligen stiftad den 1jan 1977 och ombildad till en idrottsförening.

Hemort
ÖSIF har sin hemort i Örebro kommun.

I. IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge alla utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

II. HÖRNSTENAR

1 § Ändamål
ÖSIF har som mål
att ge en god underhållning åt idrottspublik med resultat som möjliggör spel i högre nationell serie,
att bedriva en meningsfull och utvecklande sysselsättning för de yngsta,
att väcka intresse för fotbollsspelet och
att upprätthålla en god kamrat- och idrottsanda,
allt under beaktande av en sund ekonomi,
att främja medlemmar i enlighet ÖSIF stadgar och vid ÖSIF:s årsmöten demokratiskt fattade beslut.

III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2 § Sammansättning
ÖSIF består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m.
ÖSIF är medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). ÖSIF tillhör dessutom Örebro Idrottsförbund och Örebro Fotbollsförbund.
ÖSIF är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller styrelsen för någon av de övriga ovan nämnda organisationerna är ÖSIF skyldig att ställa ÖSIF:s handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
ÖSIF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
ÖSIF firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av styrelsen särskilt utsedd person.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
ÖSIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar Brutet kalenderår. Kalenderåret går från 1 nov – 31 oktober from 2010.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till och med det närmast påföljande året.

7 § Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i ÖSIF att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 31 §.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

9 § Upplösning av ÖSIF
För upplösning av ÖSIF krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de bägge årsmötena skall minst 30 dagar ha förflutit. Beslut om upplösning av ÖSIF skall innehålla föreskrift om att ÖSIF:s tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvFF.

IV. ÖSIF:s MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta ÖSIF:s ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. Till ständig ledamot kan på förslag av styrelsen och genom beslut av årsmöte utses medlem som gjort ÖSIF stora tjänster och som i övrigt uppfyller kvalifikationerna enligt särskilda av styrelsen fastställda bestämmelser. Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen och genom beslut av årsmöte utses medlem som gjort sig synnerligen förtjänt inom ÖSIF eller på ett utmärkande sätt främjat dess intresse. Ständiga ledamöter och hedersledamöter äger fritt tillträde till av ÖSIF arrangerade tävlingar mot uppvisande av legitimation som utfärdats av styrelsen. Sådan legitimation får inte utlånas eller bortgivas. Ständig ledamot eller hedersledamot skall inte betala medlemsavgift eller andra avgifter.

1 § Utträde
Medlem som vill utträda ur ÖSIF, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur ÖSIF. Medlemskapet upphör i så fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur ÖSIF av annan anledning än att denne har försummat att betala av ÖSIF beslutade avgifter, motarbetat ÖSIF:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat ÖSIF:s intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får ÖSIF i stället meddela medlemmen en varning. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av ÖSIF:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
§  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
§  har rätt till information om ÖSIF:s angelägenheter,
§  skall följa ÖSIF:s stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
§  har inte rätt till del av ÖSIF:s behållning eller egendom vid upplösning av ÖSIF,
§  skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av ÖSIF,
§  har inte rätt att låna ut eller ge bort av ÖSIF utfärdat medlemskort.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i ÖSIF:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera ÖSIF.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SvFF ge sitt samtycke, såvida SvFF inte beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till SvFF får medlemmen delta endast om SvFF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

V. ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmöte och extra årsmöte är SIF:s högsta beslutande organ. Årsmöte äger rum årligen i april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet vara sänd till medlemmar och på ÖSIF:s hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av ÖSIF med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för ÖSIF eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem rörande stadgeändring eller ÖSIF:s upplösning skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 31 december. Övriga allmänna förslag skall vara inlämnade senast 3 veckor innan möte.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlemmar som senast mötesdagen uppnått en ålder av arton år samt fullgjort de förpliktelser mot föreningen avseende föregående år som följer av dessa stadgar har rösträtt.
Ständiga ledamöter och hedersledamöter har rösträtt.
Ej röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

18 § Beslutförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller med votering om så begärs.
Med undantag för de i 8 och 9 §§ nämnda fallen avgörs vid votering alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än personval krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Votering sker öppet, med undantag för personval som sker med slutna sedlar. Vid öppen votering gäller i frågor som inte avser val vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall vid händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas av klubbslag.

20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av ÖSIF och som har fyllt 18 år. Arbetstagare inom ÖSIF får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i ÖSIF.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. upprop och fastställande av röstlängd för mötet;
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
3. fastställande av dagordningen;
4. val av ordförande samt sekreterare för mötet;
5. val av personer att jämte sekreteraren justera protokoll samt två rösträknare;
6. behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse;
7. revisorernas berättelse;
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorerna avser;
9. behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet;
10. behandling av motioner som senaste fyra veckor före årsmötet skriftligen har inkommit till styrelsen från medlemsförening;
11. val av nya styrelseledamöter på två år;
12. val av två revisorer för ett år;
13. val av två ledamöter för valberedningen
14. övriga ärenden.
Beslut i fråga av ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte har blivit beredd av styrelsen samt finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen får kalla till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor med angivande av skäl så begär, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 1/5 av medlemsföreningarna. Om styrelsen då inte kallar till möte får den/de som har begärt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna.
Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

VI. VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning
Valberedningen består av tre ledamöter vilka väljs på årsmötet. Styrelsen skall på årsmötet namnge de personer som styrelsen avser att nominera till valberedningen. Sedan valberedningen sammankallats första gången, skall den konstitueras och utse en ordförande inom sig.
Senast 14 dagar för årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

VII. REVISORER

24 § Revision
ÖSIF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer utsedda av årsmötet.
Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, mötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär.

VIII. STYRELSEN

25 § Sammansättning
Styrelsen – som är SIF:s högsta organ när möte inte hålls – består av ordförande och sex övriga ledamöter. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter de övriga funktionärerna som behövs.

26 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen ÖSIF:s beslutande organ och ansvar för ÖSIF:s angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SvFF:s och dessa stadgar verka för ÖSIF:s framåtskridande  samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
§  tillse att för ÖSIF bindande regler iakttas,
§  verkställa av årsmötet fattade beslut
§  planera, leda och fördela arbetet inom ÖSIF,
§  tillse att ÖSIF med iakttagande av god redovisningssed upprätthåller en sund ekonomi,
§  ansvara för och förvalta ÖSIF:s medel,
§  upptaga för verksamheten nödvändiga krediter,
§  tillställa revisorerna räkenskaper enligt 23 §, och
§  förbereda årsmöte.
Ordföranden är ÖSIF:s officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsesammanträde får äga rum per telefon förutsatt att tekniken medger att samtliga ledamöter kan höra och höras.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller till anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

IX. ÖVRIGT

29 § Tävlingsdräkt
Tävlingsdräkten skall i huvudsak utformas i ÖSIF:s färger, gul och rött.
30 § Utmärkelse- och merittecken
ÖSIF:s utmärkelsetecken samt merittecken kan, enligt av styrelsen särskilt fastställda bestämmelser, utdelas till förtjänta medlemmar. Sådan utdelning bör ske vid årsmöte.

X. TVIST

31 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och ÖSIF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvFF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för sina egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.